Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 67/2013

Data publikacji: 28-03-2014 00:00

                                                                                                                                                     Ogłoszenie nr  67/2014

  BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

 OGŁASZA PIERWSZY  PRZETARG

  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w obrębie ewidencyjnym  Chomętowo stanowiącej własność gminy Dobiegniew. 

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzenie I przetargu  na  sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej:

 
l.pOznaczenienieruchomościw katastrzePowierzchniadziałki   haCena wywoławcza nieruchomościPostąpieniezłotychWadiumzłotych
1.   14/1  0,830020.000,00200,002.000,00
 

Przetarg dla  nieruchomości  odbędzie się w dniu  12 maja 2014r. r. o godzinie  9³°   sala    numer  5  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

Przedmiotowa nieruchomość jest  wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.  najpóźniej  do dnia 5.05.2014r.

Dla nieruchomości brak jest aktualnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ujęta jest jako tereny upraw polowych

Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości    w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.pl  Ogłoszenia

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew   tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!  

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                                                                                                                                         BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

                                                                                                                                          mgr Leszek Waloch

Wywieszono dnia  12.03.2014 r. zalacznik_1_mapa.doc   strzałka   Załącznik nr 1 mapa geodezyjna

opublikował:
ostatnie zmiany: 31-03-2014 11:36 przez
czytany: 37635

Rejestr zmian

Zobacz Również: