Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie nr 46-57/2014

Data publikacji: 28-03-2014 00:00
                                                                                                               Ogłoszenie nr 46-57/2014

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG

 

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym DOBIEGNIEW  przy ulicy Mickiewicza (w kierunku na Urszulankę ) stanowiących własność gminy Dobiegniew.

 

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu I  przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Lp.Numer działkiPow.  haRodzaj zbyciaWartość     VadiumPostąpienie
1. 360/71,6221własność154.700,00 20.000,00  2.000,00
2. 548/333,0174własność287.800,00 30.000,00  3.000,00
3. 548/310,6482własność  61.800,00 10.000,00  1.000,00
4. 548/320.1837własność  17.500,00   2.000,00     200,00
5. 548/230,0268własność    2.600,00      500,00       50,00
6. 548/240,1206własność  11.500,00   2.000,00     200,00
7. 548/250,1188własność  11.300,00   2.000,00     200,00
8. 548/260,0235własność    2.300,00      500,00       50,00
9. 548/270,2272własność  21.700,00   3.000,00     300,00
10. 548/280,0845własność    8.100,00   1.000,00     100,00
11. 548/290,1871własność  17.800,00   2.000,00     200,00
12. 548/300,1744

własność

  16.600,00   2.000,00     200,00

 Dla działek objętych przetargiem brak jest aktualnego planu zagospodarowania  przestrzennego. Przez działki o nr ewid. 548/29,548/30,548/31,548/33 przebiega napowietrzna linia energetyczna, do której ustalony w przetargu nabywca udostępni dostęp dla służb energetycznych.Gmina Dobiegniew nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane. W przypadku ich wystąpienia, nabywca zobowiązuje się zapewnić nieodpłatny dostęp do tych urządzeń w sytuacjach koniecznych.

Przetarg dla  działek  według liczby porządkowej w tabeli odbędzie się w dniu 12.05.2014r. o godzinie  1300   sala    numer  5 (parter), Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Przedmiotowe nieruchomości  są wolne od obciążeń  i nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.  najpóźniej do dnia                 12.05.2014r. Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy (rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach )  w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.Obecnie działki są zagospodarowane rolniczo, faktyczne wejście na działki nastąpi  po zbiorach zbóż.

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

                              

 

                                                                                                                     BURMISTRZ  DOBIEGNIEWA

                                                                                                                            /-/mgr  LESZEK WALOCH

                                                             

opublikował:
ostatnie zmiany: 28-03-2014 14:23 przez
czytany: 37368

Rejestr zmian

Zobacz Również: