Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie nr 28/2014 Burmistrza Dobiegniewa

Data publikacji: 31-03-2014 00:00

                                                                                                                  Ogłoszenie nr   28/2014

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

ogłasza DRUGI (I dn. 20.03.2014r.)  PRZETARG   USTNY  NIEOGRANICZONY 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość lokalowa numer 7 stanowiąca własność Gminy Dobiegniew, która zgodnie  z opracowanym projektem budowlanym zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na lokal mieszkalny  w Dobiegniewie przy ulicy Dembowskiego numer 2 zostaną dostosowane do zamieszkania:

       
 Lp.Położenie nieruchomościOpis nieruchomościUdział            w części wspólnejCena wywoławcza  WysokośćWadium    Postąpienie  
1234567
1. lokal nr 2/7II piętroLokal mieszkalny o pow. użytk. 38,75 m2, piwnica            o pow. 11,48 m2                               84/1000     50.000,00    500,00      50,00

 Przetarg dla lokalu  odbędzie się w dniu 12 maja 2014 r. o godz. 10 00    w Sali numer 5,   (parter ) Urzędu Miejskiego    w Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium   w kwocie jw. na konto tut. Urzędu    numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp. najpóźniej  do dnia  5.05.2014r.Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.Cudzoziemcy (rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.UWAGA! Ustalony w przetargu nabywca otrzyma  opracowany przez gminę projekt budowlany, który będzie podstawą do dostosowania układu funkcjonalnego istniejącego pomieszczenia biurowego na lokal mieszkalny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz utrzymanie właściwego stanu technicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa w jego użytkowaniu.Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem  www.dobiegniew.pl  (BIP – ogłoszenia).

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

                                                                                                                  

                                       BURMISTRZ DOBIEGNIEWA 

                                    /-/Leszek Waloch                                                                                     

opublikował:
ostatnie zmiany: 28-04-2014 13:55 przez
czytany: 37345

Rejestr zmian

Zobacz Również: