Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie nr 66/2014 Burmistrza Dobiegniewa

Data publikacji: 31-03-2014 00:00

  Ogłoszenie nr 66/2014

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

OGŁASZA I PRZETARG 

 ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew  stanowiących własność gminy Dobiegniew.

 

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych:

 
l.p.Położenie nieruchomościNumerdziałki Powierzchniadziałki   m2Cena wywoławcza nieruchomościPostąpieniezłotychWadiumzłotych
1.Dobiegniew                 ulica Gdańska  413    114980.500,001000,0010.000,00
2.Dobiegniew                 ulica Gdańska 414    133695.000,001000,0010.000,00
Przetargi dla  nieruchomości  wg kolejności odbędą się w dniu  12 maja 2014 r. o godz. 1130sala numer  5 /parter/, Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przedmiotowa nieruchomość  jest wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj.   najpóźniej do dnia 5.05.2014r.

Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Działka o numerze ewidencyjnym 413 jest obciążona nieodpłatną służebnością gruntową na rzecz każdoczesnych właścicieli i  posiadaczy działki sąsiedniej o numerze ewid. 412, polegającą na prawie przejścia przez  działkę o numerze ewidencyjnym 413 zabudowanej budynkiem trafostacji na działce numer 412.W strukturze nieruchomości  413 i 414 występują pojedyncze drzewa. Ewentualne usuwanie drzewostanu winno odbywać się za zgoda Burmistrza Dobiegniew.Przez działki gruntu 413 i 414 przebiega sieć telekomunikacyjna i sieć elektryczna, a ponadto zlokalizowany jest słup linii energetycznej niskiego napięcia. Nabywca zobowiązany będzie do wyrażenia zgody polegającej na zapewnieniu dostępu do urządzenia infrastruktury technicznej – wymienionych sieci  w celu przeprowadzenia remontu, bieżącej konserwacji lub usunięcia awarii.Gmina Dobiegniew nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane. W przypadku ich wystąpienia, nabywca zobowiązuje się zapewnić nieodpłatny dostęp do tych urządzeń w sytuacjach koniecznych.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel.  95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!  

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                                                                                                           BURMISTRZ DOBIEGNIEWA                               

                                                                                                              mgr Leszek Waloch zal_nr1.doc   strzałka   Załącznik nr 1 - mapa geodezyjna

opublikował:
ostatnie zmiany: 31-03-2014 09:12 przez
czytany: 37516

Rejestr zmian

Zobacz Również: