Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie nr 3-8/2014 Burmistrza Dobiegniewa

Data publikacji: 31-03-2014 00:00
 

Ogłoszenie nr 3-8/2014

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

OGŁASZA TRZECI  PRZETARG

USTNY  NIEOGRANICZONY

  Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004  r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu III przetargu  ( I w dn. 31.10.2013r. II dn. 20.01.2014r.) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych  w obrębie ewidencyjnym RADĘCIN gmina Dobiegniew  stanowiące własność gminy Dobiegniew. 

l.pOznaczenienieruchomościw katastrzePowierzchniadziałki   m2Cena wywoławczanettoWadiumpostąpienie
1.415/1170040.000,- 2.000,-  500,-
2.386/3100030.000,- 2.000,-  500,-
3.406/3220050.000,- 3.000,-1000,-
4.410/1150040.000,- 2.000,-  500,-
5.403/2410070.000,- 5.000,-1000,-

 Przetargi dla  nieruchomości  odbędą się w dniu 12 maja 2014 r.  o godzinie  123°   sala numer 5  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie,  ul. Dembowskiego nr 2, Do cen ustalonych w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% Przedmiotowe nieruchomość są   wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto tut. Urzędu    numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.   najpóźniej  do 5.05.2014r.  Wpłacone  wadium przez  oferenta ,który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowaniaOsoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.Gmina Dobiegniew nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane. W przypadku ich wystąpienia, nabywca zobowiązuje się zapewnić nieodpłatny dostęp do tych urządzeń w sytuacjach koniecznych. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.pl

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

 

                  BURMISTRZ  DOBIEGNIEWA                             

                                                                                                                /-/ Leszek Waloch  

 zal_nr_1_mapa_geodezyjna.doc   strzałka   Załącznik nr 1 mapa geodezyjna

opublikował:
ostatnie zmiany: 31-03-2014 10:42 przez
czytany: 37522

Rejestr zmian

Zobacz Również: