Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Dobiegniew

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcin podana przez PPIS w Drezdenku. 2024-02-09 12:31:33
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu publicznego: Radęcin, Chomętowo podana przez PSSE w Drezdenku. 2024-02-06 13:11:30
Informacje od PPIS w Drezdenku dotyczące przydatności wody pod względem mikrobiologicznym, pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi. 2024-02-05 13:40:44
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 2024-02-05 12:01:18
INFORMACJA O ZGROMADZENIU 2024-01-24 09:26:54
Dokumentacja przesłana przez PPIS w Drezdenku dotycząca warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi. 2024-01-23 13:37:17
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodząca z wodociągu publicznego Radęcin podana przez PSSE w Drezdenku 2024-01-04 08:48:29
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów podana przez PSS-E w Drezdenku 2023-12-08 09:20:54
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodząca z wodociągu publicznego Chomętowo podana przez PSSE w Drezdenku 2023-11-29 08:23:14
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego: Dobiegniew, Głusko, Sitnica, Radęcin, Słowin podana przez PSSE w Drezdenku. 2023-11-17 13:21:11
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile podaje się do publicznej wiadomości że wszczął postępowanie administracyjne - BD.ZUZ.2.4210.283.2023.AS z dnia 09 listopada 2023 r. 2023-11-14 15:04:34
Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizację zadania pn. "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew" 2023-11-09 08:29:37
Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! 2023-11-07 13:58:48
Przydatność wody do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego Słonów podana przez PPIS w Drezdenku 2023-10-06 13:13:01
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodząca z wodociągu publicznego: Mierzęcin, Sitnica, Głusko podana przez PSSE w Drezdenku. 2023-10-02 14:34:57
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodząca z wodociągu publicznego: Dobiegniew, Ługi, Radęcin, Chomętowo podana przez PSSE w Drezdenku. 2023-09-15 12:42:14
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego : Słowin, Głusko, Sitnica przesłana przez PSSE w Drezdenku. 2023-09-04 09:05:55
Ogłoszenie wyników w przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu specjalnego-pożarniczego Polonez Plus Truck. 2023-08-11 13:04:57
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodząca z wodociągu publicznego: Dobiegniew, Chomętowo oraz z indywidualnego ujęcia wody Pałac Mierzęcin podana przez PSSE w Drezdenku. 2023-08-11 08:41:34
Ogłoszenie Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu pn. Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubuskiego. 2023-08-07 07:59:30
Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego-pożarniczego Polonez Plus Truck będącego własnością Gminy Dobiegniew. 2023-08-03 14:15:06
Dokumenty od PPIS w Drezdenku dotyczące warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów ze względu na przekroczenia manganu. 2023-07-28 13:16:56
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi podana przez PSSE w Drezdenku 2023-07-17 16:14:28
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodząca z wodociągu publicznego: Radęcin, Mierzęcin, Ługi podana przez PSSE w Drezdenku. 2023-07-03 16:33:37
Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych. 2023-06-26 09:19:51
UWAGA Zamknięcie przejazdu kolejowego w miejscowości Dobiegniew w ciągu ulicy Mickiewicza 2023-06-19 09:02:06
Uwaga godziny pracy Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie w dniach 16.06.2023r i 30.06.2023r 2023-05-23 15:07:00
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile podaje się do publicznej wiadomości wszczął postępowanie administracyjne - BD.ZUZ.2.4210.47.2023.AS 2023-05-08 13:37:32
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew za 2022 rok 2023-04-04 13:01:41
UWAGA MIESZKAŃCY 2023-03-30 14:01:09
Roczne okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia dla Gminy Dobiegniew podane przez PSSE w Drezdenku. 2023-03-27 10:31:47
Nabór dzieci do Żłobka do lat 3 na rok szkolny 2023/2024 2023-03-01 10:25:35
Uwaga godziny pracy Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie w dniach 06.03.2023r i 13.03.2023r 2023-02-22 13:58:55
UWAGA Zamknięcie przejazdu kolejowego w miejscowości Dobiegniew w ciągu DK22 2023-01-26 11:40:23
O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu Gminy Dobiegniew do zakupu paliwa stałego do dnia 30 kwietnia 2023 r. 2023-01-05 12:37:07
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp. Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Numer ogłoszenia w BZP: - 2022/BZP 00448490/01. Wersja : 01 2022-11-21 13:53:29
Gmina Dobiegniew przystępuje do preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zakup węgla po preferencyjnej cenie mogą dokonywać mieszkańcy, którzy spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego i złożą wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie 2022-11-09 15:06:46
Zawiadomienie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 2 października 2022 - Podlesiec, Sarbinowo i Kępa Zagajna 2022-11-04 19:50:24
Zawiadomienie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 2 października 2022 - Lubiewko, Chrapów i Łęczyn 2022-11-04 19:48:02
O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu Gminy Dobiegniew do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. 2022-11-04 09:52:36
Obwieszczenie z dnia 26 października 2022r - IB-I.746.27.2022.PZło 2022-11-02 15:25:44
Zapisy dotyczące zaopatrzenia mieszkańców w opał tj węgiel kamienny 2022-11-02 14:01:00
Zawiadomienie/obwieszczenie Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 21.07.2022 r., znak: IS.IV.6220.2.8.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 531 w miejscowości Breń, gmina Bierzwnik”. 2022-10-11 08:15:54
Uwaga godziny pracy Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie w dniach 23.09.2022r i 30.09.2022r 2022-08-30 11:14:47
Zawiadomienie o przystąpieniu Zarządu Województwa Lubuskiego do realizacji zadania pn.: Opracowanie materiału na potrzeby zmian uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 roku 2022-08-18 13:39:22
Komunikat w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Radęcin (gm. Dobiegniew) zaopatrującego miejscowości Radęcin, Radachowo, Kowalec, Lipinka oraz ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu publicznego Radęcin wraz z pismem 2022-08-12 11:41:00
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 26.07.2022 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Niwy oraz przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej do istniejącej sieci w m. Ługi na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 129 i 302 obręb 0017 Ługi 2022-07-28 11:11:27
Dokumenty PPIS w Drezdenku dotyczące warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin. 2022-07-25 09:34:56
Decyzje w sprawie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Podlesiec i Wołogoszcz 2022-07-11 13:46:42
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko 2022-06-20 12:11:12
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zadania: "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew" 2022-05-26 09:50:07
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 25 maja 2022r na "(...) pobór wód powierzchniowych z jeziora Osiek, działka nr 197/10 obręb Ługi (...)" na rzecz Pharmeko Sp z o.o., Niwy 10, 66-520 Dobiegniew 2022-05-24 14:29:14
INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 2022-05-12 13:35:37
Plan podstawowej kwoty dotacji na 2022 dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w Gminie Dobiegniew 0806013 2022-04-26 08:50:52
Ocena obszarowa dla Gminy Dobiegniew 2022-04-15 10:19:28
Roczne oceny jakości wody dla Gminy Dobiegniew 2022-04-06 10:03:21
Komunikat w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Głusko (gm. Dobiegniew) zaopatrującego miejscowość Głusko 2022-04-04 11:06:18
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu decyzji kończącej postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 6/2022 z 17 stycznia 2022r 2022-03-17 13:05:16
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew 2022-03-08 13:18:42

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Drożdż

Data wytworzenia:
08 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Daniel Drożdż

Data publikacji:
08 mar 2022, godz. 13:16

Osoba aktualizująca informacje

Daniel Drożdż

Data aktualizacji:
08 mar 2022, godz. 13:16