Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Dobiegniew

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wybory ławników sądowych - kadencja 2024-2027

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

INFORMACJA

 

W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 162 § 1i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

 ( tj.Dz. U z 2023 r. poz. 217 ze zm.)

 

Rada Miejska w Dobiegniewie informuje, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów
na ławnikówdo Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim do orzekania w sprawach z zakresuprawa pracy – 1 osoba

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania,co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

 Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiemprzestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu, województwa.
 • nie może być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym urzędzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej w Dobiegniewie prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Dobiegniew, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 r.

 Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim
w Dobiegniewie przy ulicy Obrońców Pokoju 24, pokój nr 118 Biuro Rady lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego od dnia 05 czerwca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. nr 121 poz. 693 ze zm.).

Karty zgłoszenia wydawane są nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie (pokój nr 118 Biuro Rady lub w Biurze Obsługi Interesanta) w godzinach przyjmowania zgłoszeń, a także dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opiekizdrowotnej w rozumieniu przepisów o podstawowej  opiece  zdrowotnej , stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata;
 6. listę osób, zwierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata, w przypadku zgłoszenia kandydata przez obywateli (w przypadku zgłoszenia kandydata dokonywanego przez obywateli osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia, jest pierwsza osoba umieszczona na liście);
 7. dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego.

 

 Uwaga!

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa ( art. 167 § 7 i § 8 u.s.p.) . Opłaty za badania lekarskie  i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.). Dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 3 i 4 powinny być opatrzone datą  nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przez dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 5 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wszelkie informacje dotyczące wyboru ławników sądowych udzielane są w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie przy ulicy Obrońców Pokoju 24, pokój nr 118 Biuro Rady w godzinach pracy Urzędu pod nr telefonu 605 215 074


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika (PDF, 246.12Kb) 2023-06-02 13:28:35 12
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Drożdż

Data wytworzenia:
02 cze 2023

Osoba dodająca informacje

Daniel Drożdż

Data publikacji:
02 cze 2023, godz. 13:28

Osoba aktualizująca informacje

Daniel Drożdż

Data aktualizacji:
02 cze 2023, godz. 13:30